doradzamy.eu

Doradzamy.eu to grupa ekspertów o bogatym doświadczeniu w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego na różnorodne przedsięwzięcia rozwojowe oraz zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków publicznych. Firma powstała, aby świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze, zarówno podmiotom prywatnym, jak i publicznym, które planują ambitne przedsięwzięcia i poszukują zewnętrznego finansowania, aby je zrealizować.

To co nas odróżnia, to indywidualne podejście do każdego projektu. Nasz zespół gwarantuje połączenie doskonałego zrozumienia procesów i procedur związanych z pozyskiwaniem finansowania publicznego z elastycznością i zrozumieniem specyfiki potrzeb klienta.

Doradzamy.eu powstało w 2010 roku i przez pierwsze 4 lata funkcjonowania pozyskaliśmy dla naszych klientów około 55 mln zł dotacji, a rozliczyliśmy ponad 29 mln zł rożnych dotacji. Zrealizowaliśmy ponad 1500 godzin szkoleń związanych z tematyką środków wspólnotowych i zarządzaniem projektem.

Doradzamy naszym klientom w jaki sposób oraz na jakich warunkach ich plany rozwojowe mogą być współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Doradzamy jak przygotować rozwiązania optymalne z punktu widzenia organizacji i realne w swoich założeniach. Dzięki temu wszyscy nasi klienci osiągają założone cele biznesowe przy udziale finansowania wspólnotowego (dotacje UE) lub innych środków publicznych.

Doradzamy jak sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem zrealizować projekt współfinansowany ze środków publicznych, tak aby organizacja odniosła możliwie największe korzyści, możliwie najniższymi nakładami.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektów UE, poczynając od szczegółowej analizy potrzeb, przez opracowanie aplikacji, poszukiwanie partnerów, budowanie partnerstwa, po realizację projektu, jego rozliczenie, bieżący monitoring i ewaluację.

Każdy z naszych ekspertów posiada unikatowe doświadczenie jako kierownik projektu w różnorodnych przedsięwzięciach, poczynając od projektów promocyjnych (POPT, inicjatywy finansowane przez Komisję Europejską), przez szkoleniowe (POKL) po projekty inwestycyjne (POIG, RPO oraz POIiŚ).

Obszarem naszych szczególnej specjalizacji są usługi doradcze związane z pozyskiwaniem finansowania UE na realizację różnorodnych projektów, jak i doradztwo w zakresie realizacji i zarządzania współfinansowanymi projektami.

Posiadane kompetencje pozwalają nam dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym z etapów prac projektowych. Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w następujących obszarach:

 • wskazanie możliwych źródeł finansowania dla planowych przez klienta przedsięwzięć (projekty inwestycyjne, HR, CSR, informacyjno-promocyjne)
 • planowanie projektu, w tym: analiza potrzeb szkoleniowych dla projektów z zakresu HR; opracowanie harmonogramów dla projektów szkoleniowych i inwestycyjnych)
 • montaż finansowy projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w tym: opracowanie szczegółowych budżetów przedsięwzięć, optymalizacja pomocy publicznej, ocena efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych)
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne (Fundusze UE, inicjatywy i granty KE oraz celowe środki krajowe) tj. wnioski o dofinansowanie projektu, biznes plany, studia wykonalności
 • uruchomienie i bieżąca realizacja projektu, w tym opracowanie i wdrożenie obiegu dokumentów w projekcie współfinansowanym ze środków wspólnotowych, przegotowanie zespołu projektowego, bieżący nadzór i wdrażanie działań projektowych w zakresie ustalonym z klientem
 • monitoring postępu realizacji projektu oraz ewaluacja, w tym dobór narzędzi monitorujących, przygotowanie stosownych dokumentów, sporządzanie raportów okresowych
 • audyt i kontrola projektu
Specjalizujemy się w szkoleniach związanych z tematyką funduszy pomocowych oraz pomocą publiczną.

Realizujemy szkolenia tematycznie odpowiadające każdemu z etapów realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych tj.:

 • Dostępne źródła finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych, HR, CSR oraz informacyjno-promocyjnych)
 • Planowanie projektu i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Ocena efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Pomoc publiczna – optymalizacja i rozliczanie
 • Zarządzanie projektem
 • Zasady prawidłowego rozliczania projektów
 • Zarządzanie i organizacja partnerstwa
 • Kontrola, audyt i zamknięcie projektu.

Wyżej wymienione stanowią jedynie przykładowy zestaw tematyczny. Realizowane przez nasz szkolenia poprzedzone są szczegółową analizą zapotrzebowania po stronie klienta i zespołu projektowego.

Umiejętność zarządzania projektem jest sztuką osiągania celów. Świadczymy najwyższej jakości usługi doradcze związane z zarządzaniem projektem ze szczególnym ukierunkowaniem na projekty współfinansowane ze środków publicznych, w tym:
 • koordynacja prac zespołu projektowego celem realizacji projektu zgodnie z postanowieniami umowy (określającej zasady i warunki wykorzystania środków wspólnotowych)
 • kontrola stopnia osiągnięcia wskaźników, zarządzanie ryzykiem w projekcie, w tym wprowadzanie zmian
 • opracowanie, wdrożenie i stosowanie obiegu dokumentacji projektowej zgodnej z ładem danej organizacji, w tym wsparcie w zarządzaniu i archiwizacji dokumentacji finansowej oraz merytorycznej projektu (współpraca z poszczególnymi działami organizacji)
 • obsługa procesu wyboru podwykonawców zgodnie z bieżącymi przepisami krajowymi
 • sporządzanie okresowych i końcowych sprawozdań przedkładanych do instytucji przekazujących środki (okresowe i końcowe rozliczenie przekazanych środków)
 • okresowe audyty projektu i zamknięcie projektu
Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie optymalizacji pomocy publicznej na różnorakie przedsięwzięcia biznesowe, w tym:
 • Doradztwo związane z określaniem statusu przedsiębiorcy, jako podmiotu uprawnionego do korzystania z określonych rodzajów pomocy publicznej
 • Doradztwo związane z weryfikacją dopuszczalności pomocy publicznej na konkretne działania inwestycyjne, w zależności od statusu przedsiębiorcy
 • Konsultacje planów strategicznych przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania jak największej dopuszczanej pomocy publicznej
 • Montaż finansowy budżetów z udziałem pomocy publicznej, dyskontowanie pomocy publicznej
 • Doradztwo w zakresie możliwości i opłacalności inwestowania na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Zgromadzone doświadczenie oraz zespół ekspertów sprawia, że posiadamy kompetencje w realizacji usług doradczych związanych z ewaluacją oraz monitoringiem, w szczególności:
 • ewaluacji programów szkoleniowych
 • ewaluacji projektów rozwojowych i edukacyjnych realizowanych przy udziale finansowania z Europejskiego Fundusz Społecznego
 • monitoringiem stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników dla projektów rozwojowych i edukacyjnych.
• Dro-Konsult Sp. z o.o.

Usługa doradcza polegająca na opracowaniu modelu ruchu dla miasta Ciechanowa.

• Multimedia Virtual Sharing Sp. z o.o.
• Abbeys Sp. z o.o.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 2 projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG. Łączna wartość projektów wyniosła 64 mln zł.

• Activeweb sp. z o.o.

Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz załączniki) dla projektu pn. "Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego"

• Connectmedica Sp. z o.o.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt polegał na wdrożeniu w firmie systemu CRM. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 381 tys. zł.

• ATFIN Sp. z o.o.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o udzielenie wsparcia finansowego nowych inwestycji w ramach działania 2.2.1 SPO WKP 2004-2006.

• DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.

Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz załączniki) dla 2 projektów: "Pacjent w XXI w - telemedycyna sposobem na poprawę jakości usług medycznych" oraz „Zdrowe dziecko w Borach Tucholskich”.

• PKN Orlen
• Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla dwóch projektów, z których każdy uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 33,4 mln PLN.

referencje_COI

• Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

Stała współpraca w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków UE, analiz finansowo-ekonomicznych oraz analiz opłacalności, a także świadczenie doradztwa finansowego w zakresie projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

referencje_MOTT MAC

• Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy poprzez KEK – CDC Consultants

Świadczenie usług eksperckich w zakresie oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będącego formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej.

• Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
• Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Szkolenia dla przedsiębiorców/pomysłodawców dotyczące możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania w ramach projektu „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce” - działanie 3.3 POIG 2007-2013 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" .

• OPTIMA Baca Robert
• Gmina Wołomin

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla dwóch projektów w ramach Działania 6.1 Kultura i 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączna wartość przygotowanych projektów wyniosła ok. 5 mln PLN.

• Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki " Sp. z o.o.

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności wraz z innymi załącznikami) dla projektu polegającego na rozbudowie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izabelin. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektu wyniosła 13 mln PLN.

• J.D. Inżynieria Ruchu Jerzy Dominik

Usługi doradcze związane z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

• ITI Corporation
• Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa
• Bio-Active Dystrybucja sp. z o.o.
• Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
• Ciszewski Public Relations Sp. z o.o.

Projekt skierowany do dofinansowania w ramach SPO RZL 1.4.  Eksperci doradzamy.eu uczestniczyli w procesie rozliczania środków unijnych projektu pt. "Road Show". Wartość udzielonego dofinansowania na realizacje projektu 2.051.023,08 PLN.
referencje CISZEWSKI PR

• ANIMUS Sp. z o.o. spółka komandytowa
• Rohlig Suus Logistics S.A.
• OrNet Spółka z o.o.

Przygotowanie Studiów Wykonalności projektów „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice” dla 5 gmin Porozumienia Międzygminnego, wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu 21.325.464,00 PLN oraz projektu „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” dla 8 gmin Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu 20.512.592,00 PLN - na zlecenie firmy OrNet sp. z o.o.

• Persona Global Polska Sp. z o.o.
• ATM Systemy Informatyczne S.A.
• First Data Polska S.A.
• Cyberware Poland Sp. z o.o.
• Chevrolet Poland Sp. z o.o.
• Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem
• AMCG Sp. z o. o.
• Monday PR sp.j.
• Millward Brown S.A. (dawniej: SMG/KRC Poland Media S.A.)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wymaganych załączników dla projektu „Akademia rozwoju umiejętności pracowników SMG/KRC” dla firmy SMG/KRC Poland Media S.A. (dzisiaj Millward Brown S.A.). Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu ponad 670 tys. PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 404 tys. PLN w ramach działania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współpraca obejmowała także prowadzenie projektu i rozliczenie dotacji.

referencje_SMG

• Prostamed Sp. z o.o.

Usługi doradcze związane z wykonaniem dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej analizy rynku medycznego.

• Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o.
• HOME BROKER Nieruchomości S.A.
• IDEA MONEY S.A.
• Powszechny Dom Kredytowy S.A.
• Gmina Halinów
• Avon (AVON EMEA FINANCE SERVICE CENTRE Sp. z o. o.)
• Ringier Axel Springer Media AG
• Nepentes S.A.
• Urząd Miasta Legionowo

Wspólna z Urzędem Miasta realizacja cyklu szkoleń w ramach projektu nr UDA-POKL.08.01.01-14-412/10 pt. „Akademia Project Manager'ek - praktyczne aspekty wdrażania metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management PCM) w zarządzaniu projektem europejskim”

referencje UM Legionowo

• Jarpol S.A.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, biznes planu oraz wymaganych załączników dla projektu „Poprawa konkurencyjności firmy JARPOL na rynku usług budownictwa drogowego poprzez inwestycje w park maszynowy” w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla firmy Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu 8.964.000PLN, wnioskowana wartość dofinansowania 4.482.000,00 PLN.

referencje_JARPOL

• Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
• NSTI Sp. z o.o.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, biznes planu oraz wymaganych załączników dla projektu „Innowacyjny system billingowy podstawą konkurencyjności NSTI” dla firmy NSTI Sp. z o.o. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu 230.000,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 138.000,00 PLN.

referencje NSTI2

• 6Media Sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa doradcza procesu ubiegania się o dotację w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Współpraca dotyczyła projektu: „IPEK - Internetowa Platforma Eventowo - Konferencyjna” - kwota pozyskanego w ramach ww. współpracy dofinansowania to 754.290,00 PLN. Projekt został z sukcesem zakończony i rozliczony

referencje_6MEDIA

• Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

Usługi doradcze związane z opracowaniem dokumentacji studium wykonalności dla trzech projektów w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 „Strategiczne programy badań i prac rozwojowych”

• Betware Sp. z o. o.

Usługi doradcze związane z korektą formalną wniosku „Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Betware Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego” w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

• easyCALL.pl sp. z o.o.

Kompleksowe usługi doradcze związane z opracowaniem założeń projektu oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy platformy telekomunikacyjnej w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

• EuroWioski Sp. z o.o.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wymaganych załączników dla projektu „Elektroniczny system rezerwacji podstawą konkurencyjności firmy Euro-Wioski Sp. z o.o.” Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 216.580,00 PLN. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, biznes planu oraz wymaganych załączników oraz rozliczenie finansowe projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Euro-Wioski sp. z o.o.” Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 150.000,00 PLN.

referencje EUROWIOSKI

• Balton sp. z o.o.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem studium wykonalności do projektu medycznego oraz udział (na zlecenie firmy Grex) w przygotowaniu 2 projektów (wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany) w ramach działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o wartości całkowitej nakładów przekraczającej 58 mln PLN. Oba projekty uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 15 mln PLN i zostały z sukcesem zrealizowane.

• ITO Polska Sp. z o.o.

Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu szkoleniowego „Akademia Umiejętności IDS Scheer - rozwój kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa funkcjonującego w obszarze nowoczesnych technologii’

• Nimbo sp. z o.o.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wymaganych załączników dla projektu „Internetowy System Informacji Ofert Przetargowych” dla firmy Nimbo Sp. z o.o. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu 270.800,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 230.180,00 PLN w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

referencje_NIMBO

• Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. (Wydawca Pulsu Biznesu)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wymaganych załączników dla projektu „Puls Funduszy Unijnych”, świadczenie usług w zakresie rozliczania projektu oraz zarządzania finansowego oraz świadczenie usług w roli Eksperta ds. funduszy UE. Całkowita wartość projektu 657.120,86 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

referencje_PB KOLOR

• Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Przygotowanie 3 wniosków o dofinansowanie oraz studiów wykonalności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektów 36,93 mln PLN. Projekty uzyskały dofinansowanie w całkowitej kwocie 16,64 mln PLN.

referencje

Niezależny doradca ds. projektów europejskich, były kierownik zespołu ds. projektów szkoleniowych i miękkich w spółce doradczej EFICOM S.A (pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Forbes pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji na szkolenia); konsultant w ramach kampanii przedreferendalnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów finansowanych ze środków UE, pracowała przy projektach min. dla Axel Springer Polska; AVON EMEA; Chevrolet Polska, Rohlig Polska oraz TVN S.A. Konsultant TVN 24 oraz TVN CNBC Biznes w ramach serii programów telewizyjnych w stacji TVN 24 i TVN CNBC Biznes poświęconych funduszom europejskim. Doświadczony trener miedzy innymi w takich przedsięwzięciach jak: Fundusze UE dla mediów; bogate doświadczenie w doskonaleniu kadr urzędniczych w tym - „Urzędnik w UE” – podniesienie kompetencji pracowników JST; trener wiodący dla modułu przygotowanie projektu i zarządzanie projektem POKL dla samorządowców woj. łódzkiego; trener wiodący dla szkoleń z zarządzania projektem skierowanych do urzędników UM Legionowo; trener dla Instytucji Pośredniczących POKL w ramach serii szkoleń organizowanych przez COFUND Fundacja Fundusz Współpracy. Ekspert w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze informacyjno-promocyjnym finansowanych ze środków UE w tym: „Obchody 25-lecia Solidarności” realizowane przez Fundację Centrum Solidarności ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury „Fundusze dla Zuchwałych” realizowany przez TVN S.A.– projekt promujący Fundusze Europejskie w Polsce realizowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006; projektach informacyjnych realizowanych we współpracy z Parlamentem Europejskim i Polskim Radiem – Program1.
Niezależny doradca ds. projektów europejskich, Z wyróżnieniem ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Stosunki Międzynarodowe Ekonomiczne, specjalność integracja europejska. Ukończył także studium podyplomowe „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Stypendysta Denmark International Study Program, International Business & Economics Program w Kopenhadze. Ukończył także studia MBA Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez 5 lata pracował w firmie konsultingowej EFICOM S.A. gdzie odpowiadał za realizację szeregu projektów finansowanych z funduszy pomocowych. Wcześniej odbywał praktyki w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej, Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce oraz pracował jako konsultant w Biurze Obsługi Gminnych Ośrodków Informacji Europejskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2005 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w obszarze funduszy europejskich i konsultingu biznesowego. Autor lub współautor kilkudziesięciu projektów już dofinansowanych z funduszy pomocowych UE. Zaangażowany także w szereg projektów na etapie ich operacyjnego wdrażania.
Niezależny doradca ds. projektów europejskich. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Stosunki Międzynarodowe Ekonomiczne, specjalność integracja europejska. Ukończył studia MBA Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów finansowanych ze środków krajowych oraz UE. Od 2006 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie funduszy europejskich i konsultingu biznesowego. Łączna wartość zrealizowanych projektów przekracza 7 mld zł. Ekspert w zakresie wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z ramienia Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy. Doświadczony trener i wykładowca na takich uczelniach jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zrealizował kilkadziesiąt szkoleń w projekcie „Studium wykonalności (na poziomie zaawansowanym) dla pracowników samorządowych odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej”. Doświadczony trener w zakresie prognoz i analiz finansowych. Ekspert finansowy w projektach realizowanych w formule PPP. Obecnie doradca finansowy w największym projekcie realizowanym w tej formule pn. „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”.
adres:
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail:
biuro@doradzamy.eu
telefon:
502511204
fax:
0223000208